Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület

Alapítva: 1934.

Horgászrend - 2024

Egységes Helyi Horgászrend

Érvényes: 2024. január 1-től a 2024. horgászévre valamennyi, a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület által, alább felsorolt horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületekre. 

Vízterület neve

Víztérkód

Gyálai Holt-Tisza Fehérpart-Szilvás szakasz

06-0043-1-1

Medencés Kikötő

06-0058-1-1

Keramit

06-0045-1-5

Újszegedi Holt-Maros

06-0059-1-5

Sándorfalvi-tó

06-0055-1-4

Az egyesület kezelésében lévő valamennyi vízterület vonatkozásában az Egységes Horgászrend a Halgazdálkodásról és a Halvédelemről szól 2013. évi CII. szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben megállapított általános szabályoktól – a törvény felhatalmazása alapján – eltérő rendelkezéseket tartalmaz, ezért a területi jegy megváltása és a halfogási tevékenység megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el és tanulmányozza át a horgászrend tartalmát, mert annak megsértése hátrányos jogkövetkezménnyel járhat.

A részletes horgászrend előírásai felnőtt (2 botos) horgászra vonatkoznak. A kedvezményezettek körébe tartozó – ezen belül a 70 és 80 év feletti (2 botos) és a 70 év alatti nyugdíjas és ifjúsági valamint a turista (1 botos) – kategóriákban a kiváltott területi jegyekben foglalt szabályok és előírások vannak érvényben.


I. Általános előírások

(1) A Horgászegyesület vízterületére váltott területi jegy tulajdonosa elismeri és betartja az általános érvényű Országos Horgászrend előírásait, valamint az Egységes Helyi Horgászrendben és a területi jegyben foglalt vízterületre vonatkozó előírásokat és szabályokat.

A jegy ára nem tartalmaz más vízparti szolgáltatást, mint pld: útjavítást, fűnyírást, WC. telepítést, szúnyog- kullancsirtást, vízi-növény gyérítést, szemét gyűjtést és elszállítást.

(2) Az Egyesület valamennyi vízterületére vonatkozó területi jeggyel rendelkező horgász tudomásul veszi, hogy a vízterületeken kamerás megfigyelő rendszer, és vagy drón felvételek készülhetnek a horgászásáról halfogásáról, amelyet és, amennyiben az ellenőrzésre jogosultak szabálytalanságot észlelnek, az Egyesület és szervei vitás esetben a bizonyításhoz, törvényeknek megfelelő módon felhasználhat.

(3) A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után lehet. A jelen horgászrendben rögzített szabályokon túl, az aktuális tilalmak és korlátozások elsődlegesen (és irányadóként) az iroda hirdetőtábláján, valamint a www.hohe.hu honlapon találhatóak. A Helyi Horgászrendtől eltérő ideiglenes tilalmak és korlátozások a kihelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan megtekinthetők, azok ismeretének hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól!

(4.) Az egyesület kezelésében lévő Fehérpart-Szilvás, Keramit, Újszegedi Holt-Maros, Sándorfalvi-tó, Medencés Kikötő vízterületeken általánosan a 2013. évi CII. Halgazdálkodásról szóló törvény és végrehajtási rendeleteiben foglalt horgászat rendje van érvényben az alábbi kivételekkel:

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó a jegyen feltüntetett éves/napi kvótája:

  1. Az egyesület nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a táblázatába foglalt, napi darabszám korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb összesen 3 db-ot tarthat meg a táblázatban részletezett bontásban. /pl.: 2 db ponty + 1 db süllő, vagy 2 db csuka + 1 db ponty/. Az összes – darabszám korlátozással nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg a napi 3 kg-ot.
  2. Az egy és kétbotos kedvezményezett szerinti horgász esetén napi darabszám korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb összesen 2 db-ot, tarthat meg a táblázatban részletezett bontásban. /pl.: 1 db ponty + 1 db süllő, vagy 1 db ponty + 1 db csuka/. Az összes – darabszám korlátozással nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg a napi 2 kg-ot.
  3. A turista állami jeggyel rendelkező horgász a táblázat szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 db-ot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső fajokból naponta összesen 2 kg-ot foghat ki.

Ha a horgász olyan darabszám korlátozással nem érintett őshonos halat fog, amellyel a 3 kg-os illetőleg kedvezményezett esetén pedig az 2 kg-os súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, azonban aznap őshonos darabszám korlátozással nem érintett halat nem foghat ki. - az egyes halfajok kifogható mérettartományát, érvényes tilalmi idők meghatározását mellékelt táblázat tartalmazza. 

(5) Az egyesületi vizekre vízterületeként tárgyévben egy db területi jegy váltható, a területi jegyben meghatározott ponty és ragadozóhal mennyiség tartható meg!  

(6) Az egyesület vízterületeiről kötelező elvinni a busa az ezüstkárász, törpeharcsa, naphal, géb és razbóra kifogott példányait. Összesen napi 5 kg össztömeg fogható. A szabályosan megfogott busa korlátlanul elvihető. A vízterületeken kizárólag a 6 kg feletti amur tartható meg, napi 1 db a darabszám kvóta terhére.

(7) A darabszám-korlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező.

Kötelező kellékek: a halak hosszának meghatározásához mérőeszköz, tömegének megméréséhez digitális mérleg valamint egy db szemetes zsák. A kifogott halakkal a kíméletes bánásmódnak megfelelően a pontymatrac és sebfertőtlenítő folyadék használata kötelező.

(8) Ha a horgászat során a megtartani kívánt, és így szákba került halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett maximumot, akkor az adott halfajra (kategória szerinti halfajokra) a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.

(9) A megtartani kívánt napi darabszám-korlátozás alá tartozó halat azonnal, dátum/idő, víztér kód, vízterület, súly rovatokba a horgászat folytatása előtt be kell vezetni a fogási naplóba.

A horgászatról szóló jogszabályok, és az egyesület Horgászrendjének megszegése, kiemelten a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül. A Helyi Horgászrend horgászat szabályai ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a fegyelmi szabályzatba foglalt időtartamra akár a tárgyévre is, a cselekményük súlyosságától függően további öt évre is kizárhatják magukat az Egyesület vizein való horgászatból, amely tény a HORINFO rendszerbe rögzítésre kerül. Ha a halgazdálkodási hatóság bevonja, érvényteleníti a horgász állami jegyét, úgy az ahhoz kiállított éves területi jegy is érvényét veszti.

(10) A megtartott halat haltartó szákban (fém haltartó nem használható) köteles tárolni. A kifogott halat a horgász a halgazdálkodási vízterületen (vízparton, vízen) nem ajándékozhatja el, a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről. Tilos a halat más szákjában tartani vagy a horgászhelyen kívül kikötni. Egy haltartó szákban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható.

(11)A megtartott halakat cserélgetni TILOS! Cserén azt kell érteni, amikor a kifogott - elvihető méretű- hal már szákba vagy ragadozó esetén - szájbilincsre került, és a horgász azt a később kifogott, másik halra kívánná átcserélni. Átadáson-ajándékozáson a véd területen belüli, horgászat közben történő ingyenes illetve üzletszerű halátadás értendő.

MAGYAR NÉV

Fajlagos
tilalmi idő

 EGYESÜLETI VÍZTERÜLETEKEN

 Kifogható méret

kötelező vissza helyezni

kötelező elvinni

naponta kifogható maximális mennyiség és db szám
FN/Kedv

Csuka

02.01 - 03.28.

40 cm

-

-

2/1 db

Balin

03.01 - 04.30.

40 cm

-

-

2/1 db

Sügér

03.01 - 04.30.

15 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Fogassüllő

03.01 - 04.30.

40 cm

4 kg feletti

-

2/1 db

Kősüllő

03.01 - 06.28.

25 cm

-

-

2/1 db

Garda

04.15 - 05.31.

20 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Domolykó

04.15 - 05.31.

25 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Jász keszeg

04.15 - 05.31.

20 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Szilvaorrú keszeg

04.15 - 05.31.

20 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Paduc

04.15 - 05.31.

20 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Márna

05.02 - 05.31.

40 cm

-

-

2/1 db

Ponty

05.02 - 05.31.

35 cm

4 kg feletti

-

2/1 db

Compó

05.02 - 06.14.

25 cm

Az Egyesületi vizeken megtartani tilos!

Harcsa

05.02 - 06.14.

60 cm

-

100 cm felett

2/1 db

Sebes pisztráng

10.01 - 03.28.

22 cm

-

-

2/1 db

Menyhal

nincs

25 cm

-

-

Σ 3/2 kg

(12) Egyéb őshonos valamint az invazív halfajok tömegét a fogási napló megfelelő rovataiba, a vízpart elhagyása előtt, de legkésőbb tárgynap 24:00 óráig kell bejegyezni


II. Területi Szabályok

(1) A vízterületen tilos a tűzgyújtás, fürdés, és egyéb téli vagy nyári vízi sport űzése.

(2) A vízparton bekövetkezett balesetekért az egyesület felelősséget nem vállal.

(3) Az egyesület elnöke horgászati idényben – indokolt esetben (havária, víz minőségvédelmi beavatkozások, haltelepítések, versenyek, stb.) idejére – meghatározott ideig, meghatározott helyen szüneteltetheti a horgászatot, melyről a kihelyezett táblákon és az egyesület honlapján tájékoztatja a horgászokat. Tilalmi idő alatt tilos halfogásra alkalmas horgászfelszereléssel a vízparton tartózkodni.

(4) A vizeken foglalt parti hely nincs. A vízterület gépjárművel történő megközelítésével okozott mezőgazdasági kárért a gépjármű vezetőjét terheli felelősség.

(5) Az egyesület kezelésében lévő vízterületeken a csónak kizárólagosan csak SZOLGÁLATI célból használható. Csónakból vagy bármely vízi alkalmatosságról horgászni tilos!

(6) A Holt-Maroson, a Sándorfalvi-tavon, valamint a Medencés Kikötőben horgászállás nem építhető.

(7) Horgászstég (móló) a megfelelő engedélyek beszerzése után, a Fehérpart-Szilvás és a Keramit nevű vízterületeken (üzemeltethető), amennyiben az adott vízterületre érvényes területi jeggyel rendelkezik a horgász.

(8)A regisztrációs számmal ellátott mólót a tulajdonos tulajdonostárs(ak), nevesített használók (vízi-állásonként max. +4 fő) horgászás céljából saját felelősségére használhatja.

(9) A Traktor utcából nyíló ABA és Margit utca közötti szakaszon a Holt-Maroshoz vezető utcákba gépjárművel behajtani, ott várakozni TILOS! Gépjárművel történő megközelítés (kizárólag száraz időszakban) a holtág szakasz déli oldalán húzódó földútról lehetséges. A vízterület III.-as szakaszán a gyalogos híd és a Derkovits fasor között gépjárművel a burkolt út melletti padkán kell megállni, közvetlenül a holtág partján tilos a megállás.

(10) Tekintettel arra, hogy a Holt-Maros vízterület lakóövezetben helyezkedik el, és a víz mindkét oldalán séta- és kerékpárút lett kialakítva, az egyesület az Országos Horgászrend előírásainak betartásán túl az alábbi, külön e vízre érvényes horgász rendet ír elő minden, a vízterületre érvényes területi engedéllyel rendelkező horgász számára: Horgászni csak a kialakított töltés koronáról szabad. TILOS a töltés rézsűben horgászhelyet kialakítani, mólót építeni vagy bármilyen más módon horgászállást építeni! A vízterület összes szakaszán rakós bottal horgászni tilos! A Holt-Maros mind a négy szakaszán általánosan napi felhasználható etető anyag össztömege: 1 kg szárazanyag (dara, búza, bojli, csemegekukorica) vagy 1 liter élő anyag (giliszta, csontkukac, szúnyoglárva stb.)

(11) Az egyesület összes vízterületén a kempingezés és sátorállítás tilos, (kivéve sátras ernyő). A Fehérpart-Szilvás, Keramit, Sándorfalvi-tó, Medencés Kikötő partján sátor felállítása csak eseti jelleggel, rendezvények, versenyek alkalmával a környezetvédelmi felelős írásos engedélyével rendelkező horgásznak engedélyezett.

(12) Az egyesület vízterületein az etetőhajó, valamint a drón használata TILOS!

(13) A horgász baleset esetén és egyéb kárelhárításban a tőle elvárható módon köteles részt venni.

(14) A horgász köteles a halászati őrök rendelkezéseit teljesíteni, kérésükre segítséget nyújtani.

(15) A Medencés Kikötőben horgászni csak a partról szabad, az ÜZEMELTETŐ üzemi kerítésétől a rakodó beton támfal város felőli oldaláig. Parkolni csak a töltés füves területén szabad, az aszfaltozott úton és a tűzoltó lépcső előtt TILOS. A töltés és a meder bármely módon történő átalakítása, megbontása rongálása tilos! Medencés kikötőben a csuka és a süllő fajlagos tilalmi ideje alatt, 02.01-től 04.30-ig a kishalas, halszeletes és pergető horgászat tilos!

(16) A közlekedési utakat elzárni bármi módon (járművel, horgászbottal, stb.) TILOS!

(17) Sándorfalvi-tó speciális szabályai:

HORGÁSZATI IDŐSZAKOK

január 01-től

– március 31-ig

06 órától – 20 óráig,

április 01-től

– szeptember 30-ig

00 órától – 24 óráig,

október 01-től

– december 31-ig

06 órától – 20 óráig,

 

Január 01.-től március 31.-ig, valamint október 01.-től december 31-ig, 20:45-től 5:45-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni tilos.

(18)  A horgászegyesület által kezelt vízterületeken a mágnes horgászat tilos!

Rakós-bottal kizárólag a III. szakasz kijelölt Tan és Edző pályán lehet a vonatkozó szabályok szerint, ha pálya szabad rakósbottal ill. hagyományos módszerekkel is horgászható. Egyebekben a vízterület összes szakaszán rakósbottal horgászni tilos!

(19)  A Gyálai Holt-Tisza (Fehérpart-Szilvás szakaszán) (12+874 és 15+630) szelvényben elhelyezkedő Szérűskerti zsilip és Fehérparti zsilipnél az átjáró utakról horgászni tilos.


III. Halvédelem Környezetvédelem

(1) Minden horgász köteles a vízpart tisztaságát megóvni!

(2) Tilos szemetes helyen a horgászatot megkezdeni, továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! A horgász az általa elfoglalni kívánt horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak, a horgászat megkezdése előtt kötelessége megtisztítani, folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemetelt volna.  

(3) Horgászrend megsértését, szemetelést, az észlelt vízszennyezést és a halpusztulást a horgász köteles haladéktalanul a legközelebbi halászati őrnek jelezni, vagy az Egyesület irodájában bejelenteni.

(4) A vízminőség megóvása érdekében az egyesület összes vízterületén a szoktató etetés tilos! Etetésre csak olyan anyagot szabad használni, amely nem rontja a víz minőségét. Naponta legfeljebb 3 kg etetőanyag használható.

(5) Vágóhorgot kizárólag a nagytestű busa kiemelésére szabad használni, más hal kiemelését más- kíméletesebb- módszerrel kell megoldani. (pl.: merítő szák, Grip, Harcsa fogó kesztyű, stb.)

(6) A kifogott inváziós halat visszaengedni tilos, annak elszállításáról a horgász köteles gondoskodni.

(7) A Sándorfalvi-tavon a szomszédos tavat elválasztó gát teljes hosszában, a horgászbázis területén valamint a tó táblákkal jelzett területén a horgászás Tilos!


IV. Záró rendelkezések

(1) Az egyesület (igazolvánnyal ellátott) hivatásos halászati őrei a vonatkozó jogszabályok alapján az egyesület működési területén jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. Az egyesület szabályainak vagy a halgazdálkodási törvény rendelkezéseinek megszegése esetén a halőr, a horgászt a hatóság kiérkezéséig visszatarthatja. Ellenőrzési szempontból az egyesület vízterületein, azok véd területén belül tartózkodó vendégek, látogatók is ellenőrizhető személynek minősülnek.

(2) Véd terület az egyesület kezelésében lévő vízterületek és az összes oda és elvezető utak összessége.

(3) A halőröket fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!


V. Ajánlás a vízparton való tartózkodáshoz

  • A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól.
  • A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében a horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos balesetek okozója is lehet.
  • A látogatottabb horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.
  • Lakott övezetekben a helyi lakosok nyugalmára tekintettel és általában a vízparton mellőzendő a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd.
  • A vízparton rádiót csökkentett hangerővel, egyéb zenelejátszó készüléket csak fülhallgatóval lehet használni, hogy azok hangja mások pihenését ne zavarja.
  • Hangjelzős kapásjelző hangerejét és hangszínét úgy kell beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.
  • A horgász óvja és védje a halállományt! Segítse horgásztársait, a hölgyeket, a fiatalokat, a kezdő horgászokat, a horgászturistákat és azokat, akik idős koruk, vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben segítségre szorulnak.

A horgász tekintse kötelezettségének a környezeti és természeti értékek védelmét és megóvását.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző halászati őrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesznek.

Greguss

Az egyesületi irodában
az I. félévben
(január 02. - június 30. között)
PÉNZTÁR NYITVATARTÁSA:

HÉTFŐ 9:00 - 12:00
KEDD 9:00 - 18:00
SZERDA  9:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK 9:00 - 16:00
PÉNTEK 9:00 - 18:00

Elnöki fogadóóra:

KEDD 14:00 - 18:00

2023. évi fogási naplók leadási határideje: 2024. február 29.

Az iroda 2024. január 02. és február 29. közötti időszakban munkanapokon nyitvatartási időben fogadja a naplót leadó horgásztársakat.

Online állami jegy és területi jegy váltásás tájékoztató

1515333
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Ebben a hónapban
Múlt héten
Múlt hónapban
Összesen
205
340
1205
1511108
7121
10168
1515333
Saját IP: 193.186.4.79
2024-06-20 14:41

Jelenleg 42 vendég és 0 felhasználó van vonalban.